Yêu cầu / Ứng dụng

Yêu cầu / Ứng dụng

内容
 • Đơn đăng ký tham gia mới
 • Đơn đăng ký tham gia mới(bài học tiếng Nhật)
 • Đơn đăng ký(Biên dịch・Thông dịch)
 • Câu hỏi

  Tên phụ huynh
  Tên học sinh
  địa chỉ thư điện tử
  Quốc gia đang sống
  Địa chỉ hiện tại
  Số điện thoại
  Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh
  Khác

  ※Nếu bạn muốn có một bài học chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi đặt câu hỏi.

  Nội dung ghi trên đều là sự thật
  Đồng ý với điều khoản công ty   Tên phụ huynh
   Tên học sinh
   địa chỉ thư điện tử
   Quốc gia đang sống
   Địa chỉ hiện tại
   Số điện thoại
   Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh
   Khác

   ※Nếu bạn muốn có một bài học chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi đặt câu hỏi.

   Nội dung ghi trên đều là sự thật
   Đồng ý với điều khoản công ty    Nội dung dịch vụ
    Tên
    địa chỉ thư điện tử
    Quốc gia đang sống
    Số điện thoại
    Ngôn ngữ mẹ đẻ
    Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh
    Khác
    Nội dung ghi trên đều là sự thật
    Đồng ý với điều khoản công ty


     Tên
     địa chỉ thư điện tử
     Quốc gia đang sống
     Số điện thoại
     Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh
     Nội dung yêu cầu